Späť hore
Zdieľať

Zásady ochrany osobných údajov

Základné Zhrnutie

Spoločnosť Pure Kratom vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nutné pre splnenie zmluvy uzatvorenej s Vami vo veci predaja tovaru (alebo pre výkon opatrení prijatých pred uzatvorením takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Pure Kratom. súhlas pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre vykonávanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám následne prestanú byť zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

Totožnosť A Kontaktné Údaje Správcov

1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Pure Kratom, so sídlom: Malé Kozmálovce 242, 93521 Malé Kozmálovce , IČO : 47178477, zapísaná do Obchodného registra Slovenskej Republiky v piatok 15. máj 2016 (ďalej len „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie: Malé Kozmálovce 242, 93521 Malé Kozmálovce, adresa elektronickej pošty: info@purekratom.sk.

3. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

Právny Základ Spracovania Osobných Údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nutné pre:

1. dodržanie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre uskutočnenie opatrenia správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle čl. 6 odsek 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „nariadenie“)

2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú v zmysle článku 6 odsek 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účel Spracovania Osobných Údajov

1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady či výkon opatrení pred uzatvorením takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

Doba Uloženia Osobných Údajov

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sme stanovili na dobu troch rokov od získania súhlasu, najviac však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Môžete nám kedykoľvek napísať na info@purekratom.sk a Vaše osobné údaje vymažeme.

Ďalší Príjemcovia Osobných Údajov

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky software a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti:

Google LLC – Nástroje pre online marketing a analýzu webu (USA)

Facebook Inc. – Nástroje pre online marketing (USA)

WebCreators s.r.o. – Poskytovateľ webhostingu (SK)

Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď túto povinnosť ukladajú záväzné právne predpisy.

Práva Subjektových Údajov

1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledovným spôsobom: Môžete nám kedykoľvek napísať na info@purekratom.sk a Vaše osobné údaje vymažeme. Uvedeno je to už v čl. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu.

4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.

5. Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Zabezpečenie A Ochrana Osobných Údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Preškolili sme všetkých svojich zamestnancov ohľadom najlepších postupov pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Prijali sme a udržujeme všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Aké Údaje Spracúvame

1. Údaje, ktoré nám zákazníci sami poskytnú. Na purekratom.sk spracúvame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú u nás spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení objednávky alebo pri vytvorení registrácie.

2. Údaje zahŕňajúce predovšetkým e-mailovú adresu. V prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, platobné údaje či prípadnú poznámku k objednávke. Oslovujeme Vás Vašim krstným menom.

3. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, získava správce údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva správca informácie o tovare, ktorý zákazníci či užívatelia navštívili alebo zakúpili. Snažíme sa zákazníkom ponúkať produkty, o ktoré už v minulosti prejavili záujem.

Pre Aké Účely Údaje Spracúvame?

1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. pre splnenie zmluvy medzi správcom a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné objednávku uskutočniť.

2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom správcom formou obchodných oznámení využíva správca predovšetkým e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktorý ste na purekratom.sk už zakúpili. Spracovanie robíme z dôvodu realizácie oprávnených záujmov správca v podobe obmedzeného priameho marketingu. Správca tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas. Ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť alebo vzniesť námietku proti takému spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na purekratom.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas správcovi udeľujete v priebehu registrácie na purekratom.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracúvať ani z horeuvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov správca.

3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu správcom formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva správca predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas správcovi udeľujete v priebehu registrácie na purekratom.sk alebo následne v nastavení Vášho užívateľského účtu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

V Leviciach dňa 10. 10. 2020